Alla ska få leva i samhällen där de känner sig trygga och säkra.
Alla ska på sitt sätt kunna bidra till ökad trygghet.

Intrasenze Foundation verkar för att skapa en rörelse som påverkar samhället i denna riktning.

Våra stadgar

Stadgar för Stiftelsen Intrasenze Foundation
Fastställda enligt förordnande den 20 mars 2017.

1. Namn

Stiftelsens namn är Stiftelsen Intrasenze Foundation.

2. Ändamål

Stiftelsens ändamål är att, dels genom ägandet av Intrasenze AB och dels genom bidrag och gåvor främja social omvårdnad och omsorg om människor samt främja hjälpverksamhet och människors trygghet på individens egna villkor och utifrån dennes förutsättningar. Ändamålet är att utifrån en filosofi, människa till människa, skapa samhällsnytta för individer som vill bygga ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle samt i egenskap av katalysator och inspiratör vara en aktiv aktör som möjliggör främjad samverkan mellan lokala intressen hos individer, hushåll, företag, kommuner, landsting, rättsväsende och organisationer såväl lokalt, regionalt som globalt.

3. Verksamhet

Den verksamhet som bedrivs ska uteslutande eller så gott som uteslutande drivas för att främja ett eller flera av de allmännyttiga ändamål som anges i § 2.

Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med de medel som stiftarna tillskjutit vid stiftelsens bildande och med de ytterligare medel som erhålls genom avkastning från stiftelsens tillgångar, gåvor, bidrag och på annat sätt.

4. Ägandet i intrasenze

Stiftelsen ska vid var tid äga aktier i Intrasenze AB, (Publ), Org nr 559020-2502. Förvärv av aktier i Intrasenze AB får ske genom Stiftelsens egna medel och genom av Stiftelsen upptagna lån förutsatt det inte står i strid med ändamålet § 2, reglerna om verksamhet i § 3 eller reglerna om fullföljande av ändamål i § 5. Stiftelsen får inte avyttra aktier av aktieslag A i Intrasenze AB, (Publ), Org nr 559020-2502. Stiftelsen ska tillse att det finns ägardirektiv upprättade för Intrasenze AB och i förekommande fall de bolag som Stiftelsen har/kommer ha majoritetsägande i.

5. Fullföljande av ändamål

Stiftelsen ska från och med sitt tredje verksamhetsår använda minst 80 procent av sin löpande avkastning på sina tillgångar för att fullfölja (tillgodose) något eller flera av de allmännyttiga ändamål som anges § 2. Under de två första verksamhetsåren ska stiftelsen använda minst 60 procent av sin löpande avkastning på sina tillgångar för att fullfölja (tillgodose) något eller flera av nämnda ändamål. Av den del av avkastningen som inte används på detta sätt (under de första två åren eller från det tredje året) ska maximalt 50 % användas för att betala ett skäligt arvode till de ordinarie styrelseledamöterna (se denna § 5) att fördelas lika dem emellan medan resterande del, vilket kommer att utgöra minst 50 % av denna del, ska fonderas. Övriga styrelseledamöter ska erhålla arvode enligt överenskommelse med stiftelsen.

Detta arvode ska tas av den del av avkastningen som används till styrelsearvode.

Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer i enlighet med Stiftelsens ändamål och verksamhet.

Om verksamheten så kräver kan styrelsen besluta, att efter inrättandet av en investeringskommitté, låta viss del av Stiftelsens verksamhet överföras till ett eller flera aktiebolag som ska utgöra dotterbolag till Stiftelsen. Styrelsen ska därvid tillse att Stiftelsen alltid innehar ett bestämmande inflytande över bolaget. Stiftelsen kan överföra viss del av egendomen till ett dotterbolag.

6. Säte

Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Mora.

7. Styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med tre till sju ordinarie ledamöter och har rätt att utse ytterligare upp till fem ledamöter som väljs in årsvis för sin unika kompetens som styrelsen anser sig behöva från tid till annan. Den första styrelsen, bestående av sju ordinarie ledamöter, utses av stiftarna. Mandatperioden för varje styrelseledamot är tre år. Styrelseledamot kan omväljas. Valberedningen utgörs av de tre till sju ordinarie ledamöterna. För val av styrelseledamot krävs enhällighet.

Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens angelägenheter. Styrelsen ska tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredställande kontroll. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter.
Styrelsens förste ordförande ska utses av stiftarna. Om ordföranden avlider, blir underkastad näringsförbud, försätts i konkurs, får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken förordnad för sig eller av annat skäl avgår ur styrelsen eller önskar avgå som ordförande utser styrelsen inom sig en annan ordförande. Styrelsen får utse en eller flera vice ordförande.

Ordföranden ansvarar för att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Styrelsen sammankallas på begäran av styrelseledamot.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet av de tre till sju ordinarie ledamöterna är närvarande utom i de frågor om nya ledamöter och ändring av stadgarna som kräver enhällighet.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess firma.

8. Räkenskapsår och årsredovisning

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. För varje räkenskapsår ska styrelsen avge årsredovisning, innefattande åtminstone förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

9. Revisor

Styrelsens förvaltning ska granskas av en auktoriserad revisor som årligen ska avge berättelse över sin granskning. Revisorn och eventuell suppleant för denne utses av styrelsen.

10. Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande lag om stiftelser.

11. Ändring av stadgarna

Ifråga om ändring av eller avsteg från föreskrift i dessa stadgar eller stiftelseförordnandet gäller reglerna i Stiftelselagen (1994:1220). Ändringar eller avsteg som är möjliga att göra enligt reglerna i stiftelselagen kan endast ske med enhälligt beslut i styrelsen.

Skapat för att skydda och uppfylla

Gå med i United Action Network för att följa och delta i händelser/evenemang, granska vad som verkligen händer. Allt innehåll är säkert, pålitligt och krypterat.

Intrasenze Foundation

Kontakta oss för mer information